Lokalrådet. Hvem er det?

                                                     

Lokalråd Fladså i dit lokalområde.

Lokalrådet vil gerne præsentere sig for beboerne i lokalområdet.

Vi vil gerne fortælle hvem vi er og hvad vi arbejder med.Samtidig vil vi også gerne høre, hvad vi kan gøre for dig og dit lokalområde. Har du nogen ønsker til Næstved Kommune, nogen ideer til hvad der kunne gøre din hverdag nemmere.

Noget der kunne sætte gang i netop dit område.

Bestyrelsen i Lokalråd Fladså
 
 
...

Lokalråd Fladså

Lokalråd Fladså er stiftet den 2. november 2010 på initiativ af Næstved Kommune.
Lokalråd Fladså dækker Vester Egesborg, Mogenstrup, Næstelsø og Hammer sogne.
Lokalrådets opgave er at være bindeled mellem borgerne og kommunen mv.

Lokalrådet tager emner og sager op, som forelægges rådet af kommunen eller af en eller flere borgere i lokalrådets område. Lokalrådet kan desuden af egen drift tage sager op til debat. Rådet mødes 4-6 gange pr. år.

Af sager, som rådet i de forløbne år har behandlet, kan nævnes:
- Hotel Mogenstrup Kro’s fremtid
- Busbetjening i lokalrådets område
- Stier og grønne områder i Mogenstrupområdet
- Kommuneplanstrategi
 

Sidste nyt

Inbydelse til Borgermøde med Teknisk Udvalg 

15.9 - 2016 19:00 - 21:00

Samlingssalen på Fladså Skolen 

LÆS HER!!

Regions Råstofplan

Lokalrådets henvendelse til Region Sjælland

 

Generalforsamling
Mandag den 7. marts kl. 19,00
Menighedshuset i Mogenstrup.

Efter velkomsten taler fhv. skoleleder Erik Torm. Fensmark om kultur i lokalområdet.

Lokalrådet er vært ved kaffe og kage.

Kl. 19,30 starter generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
a. Valg af stemmetællere.
b. Valg af dirigent.
c. Formandens beretning.
d. Kassererens beretning.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af formand.
g. Valg af kasserer.
h. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet.
i. Valg af revisor.
j. Eventuelt.

Forslag til Generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage før.

På bestyrelsen vegne.

Varnny Mattsson
Formand

Lokalråd Fladså  | lokalraadfladsaa@gmail.com